Search

Условия на Инстаграм игра – “Създай послание” – предложи най-красивото и сладурско послание, което би написал за твоето дете.

1. Организатор

1.1 . Играта е организирана от “Мелла-Ми” ЕООД, с ЕИК: 201271953, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Г.С. Раковски“ № 45, с наименование по-долу за краткост “Организатор”. Изпълнител на промоцията – Инстаграм профила на списание “Кенгуру”.

1.2. Официалните правила на Играта (наричани за краткост по-долу “Правила” и/или “Правилата”) се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на https://praznuvay.mella-me.com/social-game-create-message-policy Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес https://praznuvay.mella-me.com/social-game-create-message-policy

1.3. Играта “Създай послание” се организира с рекламна цел, а именно популяризирането на брандовете на Mella-Me и Списание Кенгуру.

2. Период и място на провеждане на играта

2.1. Играта “Създай послание”, наричана по-долу за краткост “Играта”, стартира на 05.05.2023 г. и продължава до 12.05.2023 г.

2.2. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.

2.3. Играта е валидна за територията на Република България.

3. Кой може да участва

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към моментна на провеждане на Играта, което пребивава на територията на Република България.

3.2. Всяко лице има право на едно участие в Играта.

3.3. Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в играта декларира съгласието си с настоящите правила.

4. Начин за провеждане на играта

4.1. За да участва в играта, инстаграм потребителя трябва да извърши следните условия:

4.1.1. Да хареса профила на mellame.brand в социалната мрежа Instagram, където е обявена играта;

4.1.2. Да хареса профила на Списание Кенгуру в същата социална мрежа;

4.1.3. Да отбележи две приятелки, които харесват Малкия Принц;

4.1.4. Да предложи най-красивото и сладурско послание за бродерия на хавлийка на дете, което е не по-дълго от 6 думи.

4.2. С участието си в играта, участника може да бъде избран да спечели награда, която е описана в чл.5.

4.3. До три дни след приключването на играта, на случаен принцип ще бъде избран 1 победител, който е изпълнил всички условия. Победителят ще бъде обявен в коментар под поста на играта.

4.4. Играта се организира и провежда на територията на Република България според часовата зона за Източна Европа (EET).

5. Награда

5.1. Печелившият ще спечели 1бр. кремава хавлия с бродерия на Малкия Принц и послание, което той е написал под поста. Размер на хавлията – 50/90см.

5.2. В срок от 10 (десет) работни дни, след датата на спечелване на наградата, Организаторът ще се свърже с Участника за уточняване на начина за получаване на наградата. Печелившият участник следва да предостави на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената награда.

6. Лични данни

6.1. Защита на личните данни:

6.1.1. Организаторът и Изпълнителя на пропорционалната игра се задължават да защитават, използват, обработват и съхраняват получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в областта.

6.1.2. Личните данни на печелившия ще бъдат използвани единствено за контакт с него и за целите на доставката.

6.2. С участието си в пропорционалната игра и приемането на настоящите Правила участникът декларира изрично:

6.2.1. че предоставя свои собствени лични данни;

6.2.2. че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра;

6.2.3. изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно Правилата, посочени в същите;

6.2.4. Всеки участник в играта доброволно и безвъзмездно предоставя на организатора пълните авторски права на посланието, с което участва. Организаторът има право да използва посланията за създаване на продукти, за създаване на постове в социалните мрежи, като всяко от тези действия може да бъде с комерсиална цел или както намери за добре, включително и да предостави права на трети лица за използването на посланията.

7. Прекратяване на играта

7.1. Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на обявения период при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи да я провежда. Организаторът си запазва и неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това на: https://praznuvay.mella-me.com/

8. Други

8.1. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо с играта. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно, нецензурно, расистко, хомофобско или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира от играта съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на играта е окончателно. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в играта и трети лица във връзка с такова съдържание.